Pravo životne sredine

Industrijski razvoj je suštinski izmenio način kako i gde ljudi žive. Nauka je dokazala van svake razumne sumnje da su neke od tekućih promena u životnoj sredini štetne po ljudsko zdravlje, što je dovelo do udruživanja država, firmi i ljudskih zajednica širom sveta sa ciljem da se takve promene preokrenu, ili barem da se njihove posledice svedu na najmanju moguću meru.

Pitanja vezana za stanje životne sredine su toliko bitna da je njihovo rešavanje postalo pravna obaveza država, kao i uslov za članstvo u pojedinim međunarodnim organizacijama (poput EU). Ovo je takođe oslikano i na stalnom razvoju standarda i pravila o tome kako u odnosu na životnu sredinu moraju da se ponašaju firme i pojedinci, kao i u kaznama usmerenim na one koji se tako ne ponašaju.

Naša kancelarija savetuje klijente o pravilima i standardima koje moraju da primenjuju u odnosu na životnu sredinu, kako bi obezbedili da njihove poslovne aktivnosti budu u skladu sa propisima, ali i sa očekivanjima lokalne zajednice u kojoj posluju. Prilikom rada, u obzir uzimamo ne samo lokalne propise, već i međunarodna pravila koja mogu postati primenjiva na lokalnom nivou u budućnosti, obezbeđujući pritom da klijenti uspostave sisteme usklađene sa trenutnim pravilima koji mogu lako da se usaglase sa razumno očekivanim budućim promenama regulative.

Primeri oblasti:

• Dozvole
• Identifikacija primenjivih standarda
• Trgovanje emisijama
• Upravljanje otpadom
• Emisije zagađujućih materija
• Reciklaža

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR