Digitalna imovina

U najširem smislu, podaci stvoreni elektronskim putem ili putem digitalizacije postojeće fizičke imovine (npr. skeniranjem) predstavljaju digitalnu imovinu, koja ima neku vrednost. Primeri uključuju, između ostalog:

• Slike i video snimke
• Word i PDF dokumente
• Prezentacije
• Marketinške sadržaje
• Finansijska sredstva (npr. kriptovalute i novčane ekvivalente)
• Korisničke naloge i podatke.

Poput svih stvari, i digitalna imovina potpada pod zakonsku regulativu i može biti predmet ugovora. Može biti u svojini, iznajmljena, licencirana, poklonjena, prodata i, uopšteno, biti predmet raznih pravnih poslova. Njena upotreba može biti ograničena bilo pravima nekog trećeg lica, bilo zakonskim zabranama. Može biti u susvojini, pripadati autoru ili firmi za koju autor radi (gde takav autor može imati pravo na dodatnu naknadu za nastanak dela).

Naša kancelarija savetuje i podržava lica koja stvaraju, koriste ili poseduju digitalnu imovinu, ili žele da steknu licencu na, ili kupe tuđu digitalnu imovinu. Pratimo ih tokom celokupnog procesa, počev od utvrđivanja njihovih prava i šta smeju ili ne smeju da rade sa takvom imovinom, pa sve do pregovora i potpisivanja ugovora u pogledu upotrebe, prodaje ili kupovine digitalne imovine.

Primeri oblasti:

• Licenciranje softvera
• Prava autora
• Ugovori o prodaji digitalne imovine
• Emisije kriptovaluta
• Upravljanje sadržajima
• Elektronska trgovina

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR