Imovinsko pravo i nepokretnosti

Pravo svojine spada u korpus ljudskih prava u većini država u svetu. Ujedno, nepokretnosti predstavljaju ključan faktor u mnogim poslovnim delatnostima i poduhvatima, bilo kao osnovno sredstvo koje se koristi za poslovne aktivnosti ili kao investicija. Pri tom, neretko su nepokretnosti, njihova izgradnja, privođenje nameni i upravljanje upravo osnovna delatnost kompanija.

Bez obzira na dinamičan razvoj digitalnih tehnologija i digitalne imovine, značaj i vrednost nepokretnosti nastavljaju da rastu te je stoga od vitalnog značaja da transakcije koje se na njih odnose budu strukturirane i realizovane na pravno siguran način koji štiti interese klijenta tokom čitavog procesa. DNVG advokati imaju bogato iskustvo u savetovanju klijenata u svim transakcijama i drugim pravnim pitanjima vezano za nepokretnosti, vodeći svoje klijente kroz sve faze realizacije pravnog posla (uključujući analizu pravnog statusa nepokretnosti i utvrđivanje potencijalnih rizika, sačinjavanje pravnih dokumenata u skladu sa potrebama klijenta uvažavajući ekonomsku suštinu transakcije, upis prava na nepokretnostima u javnim registrima i druge procedure kojima se obezbeđuje pravno siguran prenos prava).

Primeri nekih od usluga su:

• Analiza pravnog statusa predmetne nepokretnosti, utvrđivanje postojećih rizika i pronalaženje rešenja u pravno kompleksnim situacijama.
• Sačinjavanje i pravna podrška u pregovaranju različitih vrsta ugovora koji imaju za predmet nepokretnosti, uključujući kupoprodajne ugovore, ugovore o izgradnji i zakupu, ugovore o građenju, ugovore o zakupu i dr.
• Zastupanje klijenata pred nadležnim državnim organima u vezi sa sticanjem, prometovanjem i utvrđivanjem pravnog statusa nepokretnosti (postupci konverzije, legalizacije, pribavljanje relevantnih dozvola i dr.).
• Savetovanje i zastupanje klijenata u vezi sa založnim pravom, poput registracije i realizacije hipoteka i založnog prava na pokretnim stvarima.

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR