8. novembra 2021. godine u Službenom glasniku Republike Srbije objavljene su izmene Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika sa ciljem olakšavanja postupka registracije u Registru privrednih subjekata Republike Srbije, kao i umanjenja mogućnosti za zloupotrebe koje su se povremeno javljale u praksi.

Od promena koje po našem mišljenju mogu biti bitne za privredne subjekte, ističemo sledeće:

IZMENE POSTUPKA REGISTRACIJE PRI AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

Počev od 16. novembra 2021. godine,

  • ovlašćeni podnosilac zahteva za upis promene lica ovlašćenog za zastupanje privrednog društva u Registar može biti i član društva, u situaciji kada pri razrešenju prethodnog zastupnika nije imenovan novi, a društvo nema drugih lica ovlašćenih za zastupanje;
  • Registrator će biti u obavezi da po službenoj dužnosti pribavi podatke i dokumente koji se podnose uz prijavu za upis u Registar, a o kojima se u Republici Srbiji vodi službena evidencija. Ova mera predstavlja usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku i trebalo bi da olakša postupak upisa, s tim da bi trebalo imati u vidu da izmene zakona predviđaju i da rok za upis promene u Registar počinje da teče od dana kada registrator pribavi sve potrebne podatke koje pribavlja po službenoj dužnosti. Kako bi u određenim okolnostima (npr. tehnički problemi u vezi između različitih organa) možda moglo doći do povećanja vremena potrebnog za upis, zakon ostavlja mogućnost i da podnosilac prijave sam pribavi i Registru dostavi takve podatke i dokumente;
  • ukoliko registrator po prijemu prijave za upis podatka utvrdi da u Registru postoji greška, odnosno, upis pogrešnog podatka, grešku će otkloniti, ali će istovremeno doneti i rešenje o odbacivanju prijave, kojim će podnosioca zahteva pozvati da izvrši korekciju prijave shodno ispravljenoj grešci. Navedeno može produžiti postupak upisa u Registar zbog postojanja prethodne greške u podacima upisanim u Registar (za koje podnosilac možda nije odgovoran), s tim da zakon predviđa da se u ovom slučaju ne plaća naknada za podnošenje izmenjene prijave (koja se inače plaća prilikom podnošenja nove prijave za upis nakon što je prethodna bila odbačena).
  • Registrator će, kada utvrdi da je podatak ili dokument registrovan, a da u momentu njegove registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju, takav podatak ili dokument obrisati (što se može desiti najkasnije u roku od 12 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta). Razlika u odnosu na prethodnu regulativu je u tome što Zakon o postupku registracije u Registru privrednih subjekata više ne predviđa da je tom prilikom Registrator obavezan da licu na koje se odnosi obrisani podatak dostavi rešenje o brisanju.

Od 16. novembra 2022. godine,

  • uz prijavu Registru biće moguće podneti digitalizovane dokumente (dokumente koji su izvorno na papiru, ali su naknadno digitalizovani). Pored lica ovlašćenih posebnim zakonom na digitalizaciju dokumenta, od pomenutog dana će digitalizaciju moći da vrše i advokati. Navedeno bi trebalo znatno da umanji potrebu dostavljanja papirne dokumentacije Registru, s tim da će praktična primena ove novine zavisiti od stvaranja adekvatnih uslova za advokate da vrše digitalizaciju (izdavanje adekvatnih sertifikata i elektronskog pečata) kao i osposobljavanja Registra za prijem svih prijava za upis i promenu podataka elektronskim putem.

Od 16. maja 2023. godine,

  • prijave za osnivanje privrednih društava podnosiće se isključivo elektronskim putem
  • dostava rešenja i drugih akata Registra licima koja su upisana kao korisnici portala e-Uprave vršiće se isključivo elektronskim putem, putem e-sandučeta kojim se pristupa na pomenutom portalu.

IZMENE PROPISA U POGLEDU REGISTRACIJE STVARNIH VLASNIKA

Počev od 16. maja 2023. godine, osnivači privrednih društava biće obavezni da, prilikom osnivanja društva, evidentiraju i podatke o stvarnim vlasnicima novog društva. Evidentiranje će se, kao i sada, vršiti putem web aplikacije Agencije za privredne registre, sa tom razlikom što će biti vršeno istovremeno sa podnošenjem registracione prijave i što će ga vršiti neposredno osnivači novog društva (trenutno, evidentiranje stvarnih vlasnika novoosnovanog privrednog društva vrši se u roku od 15 dana od dana osnivanja, pri čemu evidentiranje vrši zakonski zastupnik novoosnovanog društva).

Izmenama zakona predviđene su i kazne (do dva miliona dinara) za osnivače koji ne izvrše obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika prilikom osnivanja privrednog društva, odnosno, ukoliko ne evidentiraju tačne podatke.

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt:
office@dnvg-law.com

GDPR