Novi zakon o inovacionoj delatnosti

5. januara 2022. godine je počeo da se primenjuje novi Zakon o inovacionoj delatnosti koji je zamenio prethodno važeći Zakon o inovacionoj delatnosti iz 2005 godine. Zakon pre svega uvodi nove pojmove i institute kada je reč o informacionim tehnologijama, čime je delimično uskladio stvarno stanje i potrebe IT sektora sa zakonskom regulativom.

Obzirom na dinamiku tehnoloških inovacija, svedoci smo da zakonska regulativa zaostaje za razvojem novih tehnologija, ali i pratećom terminologijom, pa se nalazimo u situaciji da se kao zamajac privrede u Srbiji i najbrže rastući sektor navodi IT sektor i startapi, dok sa druge strane zakon jasno ne reguliše mnoge bitne pojmove koji su u praksi postali nezaobilazni.

Usvajanje novog zakona je značajno jer se prvi put u našoj regulativi pojavljuju termini kao što su startap, startap tim, spinof, poslovni anđeli i sl. Navedeni novi pojmovi, koji su po svojoj prirodi fluidni i podložni promeni u zavisnosti od potreba privrede, definisani su samo načelno u cilju izbegavanja preciznih definicija i posledične potrebe za čestim izmenama zakona. Tako je startap definisan kao „novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta“, dok je startap tim „skup fizičkih lica, ali ne i pravnih lica ili preduzetnika, koji razvija inovacije, odnosno plasira svoje ili tuđe inovacije na tržište ili u upotrebu„. Spinof je definisan kao „startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija„. Kako razvoj startapa zavisi od pronalaska investitora i kapitala koji će podržati razvoj usluge ili proizvoda koji se razvija u okviru startapa, zakon definiše i novi pojam poslovnih anđela kao lica koja ulažu finansijska sredstva u startape.

Zakonom je dalje predviđeno da će se do kraja 2022. godine osnovati registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema koji će se voditi u okviru Fonda za inovacionu delatnost. Registar će preuzeti podatke od prethodnog Registra inovacionih delatnosti koji se vodio u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iako upis u registar nije obavezan osim za druge inovativne subjekte i druge subjekte inovacione infrastrukture (u šta ne spadaju startapi, spinofi, naučno-tehnološki parkovi itd.), prednost upisa se ogleda u tome da lica koja su upisana u ovaj registar neće morati dalje da dokazuju svoj status kao inovativne kompanije, čime se kvalifikuju za različite vidove novčane podrške, poreskih oslobođenja, stimulacija i sl. Zbog toga, a u cilju korišćenja ovih mera i smanjena potrebe za stalnim dokazivanjem svog statusa, preporučljivo je da se subjekti koje se bavi inovacionim delatnostima upišu u ovaj registar.

U daljem delu zakon samo načelno definiše pitanje intelektualne svojine kada je reč o projektima u oblasti naučnog istraživanja koji se sprovode u državnim institutima i finansiraju iz sredstava budžeta Srbije, te navedeno nema praktični domašaj na privatni sektor jer posledično intelektualna svojina koja je stvorena od strane pravnih ili fizičkih lica koja ne posluju kao deo instituta ostaje u vlasništvu samih lica koja su tu intelektualnu svojinu stvorila.

Možda i najvažnije pitanje za startape i inovacione kompanije je pitanje finansiranja. S tim u vezi, zakonom je definisano i predviđeno da Vlada Srbije usvaja i iz budžeta finansira program podrške inovacionoj delatnosti i ciljani program podrške. Ovo bi trebalo da obezbedi redovnija i veća sredstva za IT sektor i društva koja se bave inovacionim delatnostima, s tim da ostaje da se vidi na koji način i u kom obimu će se ovo realizovati u praksi. Paralelno sa ovim, nedavno usvojena Strategija razvoja startap ekosistema za period 2021-2025 previđa mere za podsticanje i unapređenje drugih vidova finansiranja, što bi kumulativno trebalo da doprinese rešavanju problema finansiranja.

Kontakt:

Milorad Glavan, partner
m.glavan@dnvg-law.com

Damjan Despotović, partner
d.despotovic@dnvg-law.com

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Related Posts

GDPR