Organizaciona struktura i hijerarhija u multinacionalnim kompanijama

U današnjem ekonomskom okruženju većina kompanija (posebno onih većih) su međunarodne u pravom smislu reči, što se odražava i na njihovu organizacionu strukturu. Uobičajeno je da ovakve kompanije osnuju poseban entitet (pravno lice) u svim državama u kojima obavljaju bitne aspekte poslovanja. Istovremeno, organizaciona struktura kompanije najčešće ostaje jedinstvena i ne prati nužno državne granice kao ni i formalnu odvojenost pojedinačnih zavisnih društava na lokalnom nivou. Sledstveno, uprava i pojedine druge funkcije (HR, marketing i slično) se uspostavljanju na nivou grupe, ili na regionalnom nivou (tako da obuhvataju više država), često lišavajući lokalne direktore pojedinih operativnih ovlašćenja.

U kontekstu radnog prava, ova situacija može uzrokovati određene praktične probleme. Zaposleni u lokalnim zavisnim društvima su često de facto podređeni licima koja nisu zaposlena u istom pravnom licu (već u matičnom društvu ili povezanom društvu na regionalnom nivou), ali koja  rukovode svakodnevnim radom zaposlenih. Sa druge strane, radno zakonodavstvo u Srbiji pretpostavlja da pravna lica kao poslodavci predstavljaju samostalne entitete sa kompletnom organizacionom strukturom, što uključuje nadležne rukovodioce i upravu zaduženu za lokalne zaposlene.

Ova neusklađenost prava i stvarnog života može izazvati niz problema kada se po zakonu zahteva učešće neposrednog rukovodioca u donošenju odluka koje se odnose na status zaposlenih (npr. prilikom redovnog praćenja rada, premeštaja zaposlenih na više ili niže pozicije, u sklopu restrukturiranja i tehnološkog viška, probnog rada, kao i prestanka radnog odnosa). U svim ovim slučajevima, procenu rada zaposlenog vrši lice u okviru firme koje se smatra rukovodiocem ovlašćenim da ocenjuje rad konkretnog zaposlenog (pri čemu propisi Srbije implicitno pretpostavljaju da se i zaposleni čiji se rad ocenjuje i lice koje ga ocenjuje nalaze u radnom odnosu u istom pravnom licu). Sličan problem se pojavljuje u vezi sa odgovornošću zaposlenog za neispunjenje radnih obaveza i zadataka, što pretpostavlja da su odgovarajući zadaci ili instrukcije dati od strane pravilno ovlašćenog lica odnosno rukovodioca.

Neispunjenje proceduralnih obaveza propisanih zakonom može dovesti do ozbiljnih posledica, poput poništenja rešenja o otkazu, aneksa ugovora o radu, ili bilo kod drugog akta ili odluke koji su zasnovani na inputima nadređenog koji se ne može smatrati ovlašćenim rukovodiocem u smislu zakona.

Kako bi se predupredila ova vrsta problema, poslodavcima savetujemo da implementiraju adekvatna pravila i procedure, koje bi težile da u najvećoj mogućoj meri pomire poslovne potrebe sa zakonskim obavezama, na način da sva lica koja su uključena u postupak jasno znaju svoje obaveze. Primera radi, takva pravila bi predviđala da i de facto supervizor zaposlenog i formalni supervizor zaposlen u lokalnom entitetu moraju da potpišu izveštaje, procene i druga akta koja mogu da utiču na donošenje formalnih rešenja o pravima i obavezama zaposlenog.

Kako bi se dodatno pojačao njihov integritet i kredibilitet, te procedure bi trebalo da budu adekvatno inkorporirane u interne akte poslodavca, poput Pravilnika o radu (ili kolektivnog ugovora) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, kao i eventualno u pojedinačne ugovore o radu. Takođe, bitno je da de facto i formalni rukovodilac budu adekvatno identifikovani među rukovodiocima koji su pozvani da nadgledaju rad konkretnih zaposlenih, imajući u vidu kompanijsku organizacionu strukturu i Pravilnik o sistematizaciji lokalnog društva. Konačno, formalni rukovodilac bi trebalo da bude u razumnoj meri (ne samo formalno) uključen u procedure koje se tiču zaposlenih u njegovoj nadležnosti, posebno u slučaju potencijalno spornih situacija i problematičnih zaposlenih. U suprotnom, njegovo učešće može biti odbačeno kao isključivo pro forme, što bi moglo da utiče na diskvalifikaciju celokupne procedure.

Kontakt:

Damjan Despotović, partner
d.despotovic@dnvg-law.com

Srećko Vujaković, partner
s.vujakovic@dnvg-law.com

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Related Posts

GDPR