Volontiranje – promene i nove obaveze za kompanije

Dobrovoljno i besplatno obavljanje različitih društvenih aktivnosti u opštem interesu, što se danas po samom zakonu smatra volontiranjem, je u vreme socijalizma u Srbiji kao i ostalim socijalističkim zemljama bilo izuzetno razvijeno i promovisano skoro kao obaveza svakog građanina. I pored ove jake osnove za dalji razvoj volonterizma, danas na žalost volontiranje u našoj zemlji nije dovoljno razvijeno, što može biti posledica loših zakonskih propisa ali i zloupotrebe volontiranja od strane nekih kompanija koje volontere koriste kako bi zamenili potrebu za zapošljavanjem i time smanjili troškove poslovanja.

Aktuelni zakon o volontiranju („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010 – dalje „Zakon“) iz 2010. godine je volontiranje delimično uredio ali praksa je pokazala da to nije urađeno dovoljno dobro. Kao odgovor na to, nadležno Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja (dalje „Ministarstvo“) je predložilo nacrt novog zakona o volontiranju koji je tek izašao iz javne rasprave, ali još uvek nije u formi predloga zakona prosleđen Skupštini Srbije na usvajanje. U nastavku sledi kratak opis izmena koje su predviđene novim zakonom a koje mogu biti od značaja za kompanije koje angažuju volontere u Srbiji.

Takozvano „Ad hoc“ volontiranje (volontiranje koje ne traje duže od deset sati nedeljno i duže od 30 dana u toku godine) je nacrtom zakona izričito podvedeno pod aktivnost volontiranja, što prema trenutno važećem Zakonu nije slučaj.

Sva pravna lica koja sprovode volontiranje koje uključuje njihove zaposlene, biće dužna da usvoje politiku volontiranja u formi internog akta društva kojom se detaljnije definiše organizacija volontiranja i druge bitne stvari koje se tiču volontiranja. Naše mišljenje je da se na ovaj način nastoji izbeći situacija da poslodavac koristi volontere za obavljanje aktivnosti koje faktički predstavljaju rad, a da li će se postići zaista takav efekat ostaje da se vidi u praksi.

Na ovom mestu vredi napomenuti da poslodavci nekada koriste volontiranje kao zamenu za rad, što je u suprotnosti sa zakonom. Za ovaj vid upošljavanja lica poslodavci mogu da iskoriste neke druge oblike angažmana kao što su ugovori o stručnom usavršavanju / specijalizaciji koji mogu biti sa ili bez naknade.

Ugovor o volontiranju je i dalje ostao propisan nacrtom zakona kao što je to slučaj i sa aktuelnim Zakonom. Međutim, sada je nacrtom zakona predviđeno donošenje opšteg akta kojim se uređuje volontiranje u slučaju kada ne postoji obaveza zaključivanja ugovora o volontiranju (a to je slučaj kada se radi od „Ad hoc“ volontiranju).

Za razliku od trenutno važeće obaveze pravnih lica da od Ministarstva pribave saglasnost na program volontiranja, a obzirom da se ovakva obaveza do sada pokazala kao nepotrebna i retko korišćena u praksi (prema podacima Ministarstva samo je 14 društava tražilo ovu saglasnost za 12 godina važenja Zakona), nacrtom zakona je predviđeno ukidanje ove obaveze.

Još jedna novina koju bismo izdvojili,  jeste obaveza zaključivanja ugovora o organizaciji volontiranja između privrednog društva i organizatora volontiranja u slučaju da se volontiranje obavlja u saradnji ovih lica. Drugim rečima ukoliko kompanija želi da sprovede volontiranje u saradnji sa organizatorom volontiranja (u šta spadaju državni i opštinski organi, udruženja i sva druga lica čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti), dužna je da sa organizatorom volontiranja ima zaključen pomenuti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. Ovo su neke novine koje su predviđene da se primenjuju ukoliko nacrt zakona bude usvojen, a ostaje da se vidi da li će one u praksi doprineti razvoju volonterizma u Srbiji. Naše mišljenje je da za razvoj volonterizma nije dovoljno samo izmeniti propise, već je potrebno da se isto konkretno podstiče od strane države i nevladinih organizacija čemu može doprineti i formiranje Nacionalnog tela za razvoj volontiranja koje je takođe predviđeno nacrtom zakona.

Kontakt:

Milorad Glavan, partner
m.glavan@dnvg-law.com

Damjan Despotović, partner
d.despotovic@dnvg-law.com

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Related Posts

GDPR