Nove poreske olakšice za zapošljavanje i IT sektor

15. decembar 2021.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, praktično bez izmena u odnosu na predlog izmena koji je bio upućen Skupštini od strane Vlade. Izmenama poreskih zakona predviđaju se nove olakšice za privredu, a posebno za zapošljavanje novih lica, dok se dodatno produžava važenje nekih mera koje su ranije donete i već se primenjuju. Previđeno je da izmene zakona stupe na snagu od  1. januara 2022. godine, izuzev pojedinih odredbi koje se primenjuju od 1. marta 2022. godine.

Pored povećanja neoporezivog dela osnovice sa 18.300 dinara na 19.300 dinara te smanjenja stope doprinosa za obavezano penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25,5% na 25% od osnovice (što će dovesti do relativno skromnog smanjenja poreskog opterećenja na zarade), produžen je i rok za ostvarivanje prava na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlena lica (lica koja nisu bila zaposlena niti su imala status preduzetnika šest meseci pre zaposlenja) za dodatnih godinu dana – zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Međutim, možda najznačajnije izmene koje se uvode odnose se upravo na društva iz IT sektora i društva koja su u prethodnom periodu koristila olakšice za zapošljavanje lica koja su ranije imala status preduzetnika (tzv. „kvalifikovani novozaposleni“).

U tom pogledu, predviđa se da postaje trajna mera kojom osnivač društva koje se bavi inovacionom delatnošću u slučaju zaposlenja u tom društvu ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za osnovicu do 150.000 dinara (prema ranijem tekstu zakona ove mere mogle su se iskoristiti samo za društva osnovana do kraja 2021. godine).

Dodatno, poreske olakšice za zapošljavanje „kvalifikovanih novozaposlenih“ uvedene poreskim zakonodavstvom koje je stupilo na snagu u januaru 2020. godine (s ciljem podsticanja društava da formalno zapošljavaju lica koja su prethodno bila angažovana kao preduzetnici) takođe se produžavaju do kraja 2025. godine (inicijalno je mera bila ograničena do 31. decembra 2022. godine). Iste poreske olakšice (smanjenje poreza i doprinosa do kraja 2025. godine) predviđene su i za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica (koja su u prethodnom periodu imala status preduzetnika) u periodu od 1. januara do 30. aprila 2022. godine. Obe ove mere su primenjive samo za društva sa najviše do 30 zaposlenih, što praktično znači da društva koja su na dan 31. decembra 2020. godine imala više od 30 zaposlenih neće imati pravo na produženje poreskih olakšica ni za postojeće kvalifikovane zaposlene, ni za novozaposlene.

Kada je reč o društvima koja imaju više od 30 zaposlenih, predviđene su nove olakšice za zapošljavanje lica koja prethodne dve godine nisu bila u radnom odnosu niti su bili preduzetnici, i ove mere se primenjuju na zarade isplaćene zaključno sa 2024. godinom i pod uslovom da su zarade veće od 76.500 dinara. U ovom slučaju, olakšice se odnose na oslobođenje od plaćanja punog iznosa doprinosa i oslobođenje od plaćanja 70% poreza.

Posebna podsticajna mera predviđena je za društva koja se bave istraživanjem i razvojem (primena naučnih dostignuća, istraživanja ili dizajna u cilju sticanja novog tehničkog znanja ili proizvodnja novih usluga i procesa). Za lica koja su neposredno angažovana na tim projektima (angažovanje radi nadzora ili podrške nije dovoljno), poslodavac može iskoristiti meru umanjenja poreza i doprinosa u neograničenom trajanju i nezavisno od toga da li su ti zaposleni prethodno bili u radnom odnosu ili ne. Ova mera se primenjuje na kompanije koje zadržavaju prava nad intelektualnom svojinom stvorenom istraživanjem i razvojem, što isključuje kompanije koje samo pružaju pomoć ili usluge eksternog angažovanja u istraživačkim i razvojnim projektima. Očigledno je da je cilj mere da se podstaknu lokalne inicijative i projekti na osnovu kojih će se ostvariti korist i komercijalni efekti u Srbiji. U skladu sa navedenim, ovaj podsticaj može biti posebno interesantan za IT kompanije i startapove koji razvijaju nova softverska rešenja, dizajn i nove usluge ili proizvodne procese u Srbiji.

Kao jedna od pogodnosti za lica koja imaju do 40 godina predviđeno je smanjenje poreske osnovice prilikom obračuna godišnjeg poreza na dohodak. Tako, lica koja godišnje ostvaruju više od tri prosečne godišnje zarade (oko 20.000 eura) i koja zbog toga imaju obavezu podnošenja poreske prijave na godišnji porez na dohodak, sada imaju pravo da im se prilikom obračuna tog poreza osnovica smanji za tri prosečne godišnje zarade, što praktično znači da njihov godišnji prihod treba da bude veći od 40.000 eura da bi obveznik bio oporezovan. Izmene zakona predviđaju još neke odredbe koje mogu biti od značaja za pojedine kompanije odnosno pojedince, a u ovom tekstu je dat osvrt na one najznačajnije. Verujemo da će značajan broj društava biti zainteresovan da iskoristi neke od novih mera i time umanji svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Ipak, mogućnost primene mera i olakšica zavisi od niza okolnosti koje se odnose kako na samo društvo tako i na zaposlene za koje se olakšice koriste.

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt:

Damjan Despotović, partner
d.despotovic@dnvg-law.com

Milorad Glavan, partner
m.glavan@dnvg-law.com

Srećko Vujaković, partner
s.vujakovic@dnvg-law.com

Related Posts

GDPR